Croeso : Welcome

Mae gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg safle gwe newydd
I fynd i'r safle newydd cliciwch yma
The Welsh Language Board has a new website
To visit the new site click here


Gwybodaeth Gyffredinol

Datganiadau i'r Wasg

Strategaeth ar gyfer yr Iaith Gymraeg

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon
1997-98


CySill - y Sillafydd Cymraeg

SiecMêt

Siaradwyr Cymraeg - Ystadegau

Y Cynllun Ymchwil Cymunedol

Cynllun Iaith Gwaith

Cymraeg Clir

Defnyddiwch y Gwasanaethau
Cymraeg


Y Prosiect Safoni
Termau


Geiriadur Terminoleg Trefniadaeth
Cynulliad Cenedlaethol Cymru


39ain Cyfarfod Bwrdd yr Iaith
Gymraeg


Bwrdd yr Iaith Gymraeg General Information

Press Releases

A Strategy for the Welsh Language

Annual Report and Accounts
1997-98


CySill - the Welsh Spellchecker

ChequeMate

Welsh Speakers - Statistics

The Community Research Project

Working Welsh Scheme

Plain Welsh

Welsh Language
Services


The Standardization of Terms
Project


National Assembly for Wales
Dictionary of Procedural Terms


39th Meeting of the Welsh Language
BoardI weld yr holl lythrennau acennog yn gywir yn y tudalennau hyn, dylech ddefnyddio Microsoft Internet Explorer Fersiwn 4 neu uwch. To view all the accented characters correctly in these pages, you should use Microsoft Internet Explorer Version 4 or higher.

LLINELL GYSWLLT Â'R GYMRAEG
LINK LINE TO WELSH
0845 6076070
(Cyfradd galwadau lleol)
(Local call rate)
 
E-bost/E-mail:
cyswllt@bwrdd-yr-iaith.org.uk
Os oes angen gwybodaeth o unrhyw fath am yr iaith Gymraeg, galwch y LLINELL GYSWLLT... nodwch y rhif!


If you've got a query of any kind about the Welsh language, call the LINK LINE... make a note of the number!